Domov  /   Dobrovoľníctvo a odborná prax
Komentáre vypnuté20. septembra 2013od Peter

Dobrovoľníctvo a odborná prax

Dobrovoľníctvo a odborná prax

Dobrovoľníctvo či odbornou praxou nie len dávate, ale i veľa získavate. Nadobúdate skúsenosti v práci s deťmi a mládežou, môžete sa učiť pracovať s vlastnými hranicami, naplno využívať svoju tvorivosť či sa stať kompetentným sociálnym pracovníkom/čkou.

Nasledujúca ponuka praxe je prispôsobená najmä potrebám študentom Pedagogickej fakulty UK (sociálna práca), no otvorení sme aj zapojeniu študentov a študentiek s odlišnými podmienkami pre jej úspešné absolvovanie:

Odborná prax I. 

(ROLA KLIENTA SOCIÁLNEHO PRACOVNÍKA – ZÁŽITKOVÁ PRAX)

Minimálny rozsah: 68 „vyučovacích“ hodín (t.z. 51 hodín čistého času)

Cieľ: Zažiť a vyskúšať si rolu klienta, s ktorým pracuje sociálny pracovník, čím sa študent/ka zoznámi s činnosťou sociálneho pracovníka, vplyvom poskytovaných služieb z pozície sociálneho klienta.

Obsahové zameranie:

 • budete v roli „klienta“ nízkoprahového programu (pri zachovaní etických zásad)
 • využívať budete môcť tú istú ponuku služieb, ktorá je určená pre všetkých (voľnočasové aktivity, sociálne poradenstvo, preventívne programy a ďalšie)
 • bezprostredne spoznáte život nízkoprahu očami klienta

ODBORNÁ PRAX II.

(ADMINISTRATÍVA, RIADENIE A SOCIÁLNA POLITIKA V SOCIÁLNEJ PRÁCI)

Minimálny rozsah: 140 „vyučovacích“ hodín (t.z. 105 hodín čistého času)

Cieľ:

A. Cieľom praxového celku Administratíva a riadenie v SP je naučiť sa jednotlivé administratívne postupy používané v štátnych a neštátnych zariadeniach v oblasti sociálnej práce a sociálnej politiky. Zhodnotiť použiteľnosť a úspešnosť/neúspešnosť prijatých zákonov a opatrení v praxi, spoznať štýly riadenia v organizáciách pôsobiacich v oblasti sociálnej práce a sociálnej politiky, analyzovať, hodnotiť a vyskúšať si ich.

B. Cieľom praxového celku Rozbor sociálneho prostredia je vedieť identifikovať a analyzovať sociálne prostredie, v ktorom sa daná organizácia nachádza z hľadiska demografického, ekonomického a sociálneho.

C. Cieľom praxového celku Uplatňovanie sociálnej politiky na úrovni regiónu je spoznať spôsoby, oblasti, možnosti a medze uplatňovania celoštátne prijatých princípov, zákonov, vyhlášok a nariadení na úrovni regiónu. Analýza uplatňovania sociálnej politiky na úrovni miestnej, regionálnej a štátnej.

Praxový celok Práca prvého kontaktu s klientom nevieme študentom ponúknuť.

Obsahové zameranie:

A. Administratíva a riadenie v SP:

 •  oboznámenie sa s administratívnymi postupmi v organizácii
 •  budete vykonávať samostatne administratívnu prácu
 • oboznámenie sa so spôsobom riadenia a vedením porád v organizácii
 • budete môcť analyzovať a hodnotiť vedenia porád a spôsobov riadenia
 • budete môcť vypracovanie návrhy na zlepšenie vedenia porád a spôsobov riadenia

B. Rozbor sociálneho prostredia:

 • spracujete analýza sociálneho prostredia, v ktorom sa sociálna organizácia nachádza

C. Uplatňovanie sociálnej politiky na úrovni regiónu:

 • oboznámite sa s obsahom a jednotlivými oblasťami sociálnej politiky uplatňovanými v oblastiach, kde pôsobíme
 • budete môcť vypracovať analýzu a hodnotenie práce danej organizácie v tejto oblasti
 • dozviete sa viac o vymedzení možností a medzí uplatňovania sociálnej politiky v oblastiach, kde pôsobíme

ODBORNÁ PRAX III.

(INDIVIDUÁLNA SOCIÁLNA PRÁCA S KLIENTOM, SOCIÁLNA PRÁCA S RODINOU, SKUPINOU/KOMUNITOU)

Minimálny rozsah: 140 „vyučovacích“ hodín (t.z. 105 hodín čistého času)

Cieľ: Identifikácia a analýza používaných metód sociálnej práce pri práci s klientom, jednotlivcom, rodinou alebo skupinou/komunitou v sociálnej organizácii alebo v teréne pod supervíziou.

Obsahové zameranie:

        Pozorovanie práce s klientom, rodinou, skupinou/komunitou:

 • budete sa pripravovať na pozorovanie

 • uskutočníte samotné pozorovanie

 • vypracujete hodnotenie a analýza uskutočneného pozorovania

  Aktívna práca s klientom, rodinou, skupinou/komunitou

 • budete sa pripravovať na prácu

 • čaká vás vlastná aktívna práca s klientom, rodinou, skupinou/komunitou pod supervíziou

 • vypracujete analýzu a hodnotenie práce s klientom, rodinou, skupinou/komunitou

 • vypracujete prípadovú štúdiu, sociálnu diagnózu klienta, rodiny, skupiny/komunity

Dobrovoľníctvo

V prípade záujmu o dobrovoľníctvo prosím vyplňte link nižšie alebo kontaktujte koordinátora dobrovoľníkov – Peťa Kulifaja (peter@mladezulice.sk)

Tešíme sa na Vás

MÁM ZÁUJEM O DOBROVOĽNÍCTVO/PRAX

P.S:

44299965 //-->