Domov  /   FUN klub
Komentáre vypnuté17. apríla 2015od Peterv

FUN klub

FUN klub

Základom projektu sú preventívne aktivity zamerané na rozvoj sociálnych zručností, osobnostných hodnôt a rešpektujúceho prístupu u detí a mladých z periférnych sídliskových komunít Rača-Východné a Vajnory. Našim cieľom je viesť deti k osvojeniu si týchto zručností a vyskúšať si ich uplatňovanie v reálnom živote prostredníctvom dobrovoľníckej práce pre rodinu a komunitu, v ktorej žijú. Projektové ciele napĺňame v kontexte nízkoprahového programu pomocou metód terénnej sociálnej práce, zážitkovej pedagogiky a arteterapie.

Identifikačné údaje:

Trvanie projektu: júl 2014 – jún 2015

Schválená dotácia: 5 910€

Hlavný donor: Nadácia pre deti Slovenska, prostredníctvom Fondu Hodina deťom

This project is based on prevention activities that are focused on development of social skills, personal values and respectful behavior in children and youth from peripheral housing communities Rača-Východné and Vajnory. Our goal is to guide children toward the acquisition of these skills and their application in a real life via volunteer work for family and community in which they live. We pursue our goals in the context of low-threshold program using the method of field social work, experiential education and art therapy.

44299965 //-->