Domov  /   Realizácia opatrení sociálnoprávnej ochrany 2014
Komentáre vypnuté19. januára 2015od Peterv

Realizácia opatrení sociálnoprávnej ochrany 2014

Realizácia opatrení sociálnoprávnej ochrany 2014

V súlade s § 10 Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele formou terénneho nizkoprahového programu, priamo v prirodzenom prostredí klientov napĺňame tieto ciele:

  1. Predchádzanie sociálne patologickým javom ako je drobná kriminalita, vandalizmus, nezamestnanosť, zneužívanie návykových látok prostredníctvom špecifických preventívnych programov.
  2. Rozvíjať schopnosť konštruktívne a kvalitne využívať svoj voľný čas.
  3. Realizovať aktivity na posilnenie plnenia rodičovských práv a povinností.

Hlavné ciele chceme naplniť prostredníctvom nižšie uvedených čiastkových cieľov:

  1. Rozvoj tých vlastností osobnosti, ktoré sú nevyhnutné k začleneniu sa do spoločnosti – ako je sebavedomie, adekvátne sebahodnotenie, komunikačné zručnosti, schopnosť spolupracovať, rozhodovať sa, niesť zodpovednosť, samostatne pracovať, a ktorých rozvoj prispieva k prevencii sociálnopatologických javov.
  2. Intenzívne budovanie sociálno-poradenského vzťahu s klientom na individuálnej úrovni.

Identifikačné údaje:

Trvanie projektu: 1.1.2014 – 31.12.2014

Schválená dotácia: 18 000 €

Hlavný donor: Bratislavský samosprávny kraj

44299965 //-->