Domov  /   Realizácia opatrení sociálnoprávnej ochrany 2015

Realizácia opatrení sociálnoprávnej ochrany 2015

Realizácia opatrení sociálnoprávnej ochrany 2015

V súlade s § 10 Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele chceme formou terénneho nízkoprahového programu, priamo v prirodzenom prostredí klientov napĺňať tieto ciele:


 1. Predchádzanie sociálne patologickým javom ako je drobná kriminalita, vandalizmus, nezamestnanosť, zneužívanie návykových látok prostredníctvom špecifických preventívnych programov.
 2. Rozvíjať schopnosť konštruktívne a kvalitne využívať svoj voľný čas.
 3. Realizovať aktivity na posilnenie plnenia rodičovských práv a povinností.

Hlavné ciele chceme naplniť prostredníctvom nižšie uvedených čiastkových cieľov:

 1. Rozvoj tých vlastností osobnosti, ktoré sú nevyhnutné k začleneniu sa do spoločnosti – ako je sebavedomie, adekvátne sebahodnotenie, komunikačné zručnosti, schopnosť spolupracovať, rozhodovať sa, niesť zodpovednosť, samostatne pracovať, a ktorých rozvoj prispieva k prevencii sociálnopatologických javov.
 2. Intenzívne budovanie sociálno-poradenského vzťahu s klientom na individuálnej úrovni.
 3. Realizácia špecifických preventívnych programov.

Identifikačné údaje:

Trvanie projektu: 1.1.2015 – 31.12.2015

Schválená dotácia: 20 750 €

Hlavný donor: Bratislavský samosprávny kraj

In accordance with § 10 of Act no. 305/2005 Coll. on Social and Legal Child Protection and Social Guardianship we aim to fulfill following objectives via low-threshold program set directly in a natural environment of our clients:

 1. Prevention of socially pathological phenomena such as petty crime, vandalism, unemployment, substance abuse, via specific prevention programs.
 2. Development of ability to spend free time constructively and meaningfully
 3. Implementation of the actions for strengthening compliance with parental rights and responsibilities.

We would like to reach main goals via following partial goals:

 1. Development of character traits that are necessary for integration into society – for example self-confidence, adequate self-assessment, communication skills, ability to collaborate, make decisions, take responsibility, work independently – and development of such character traits contributes to the prevention of socio-pathological phenomena.
 2. Intensive building of socio-advisory relationship with client on an individual basis.
 3. Implementation of specific prevention programs.
44299965 //-->