Domov  /   Realizácia opatrení sociálnoprávnej ochrany
Komentáre vypnuté15. októbra 2013od Peterv

Realizácia opatrení sociálnoprávnej ochrany

Realizácia opatrení sociálnoprávnej ochrany

V súlade s § 10 Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele  formou terénneho nizkoprahového programu, priamo v prirodzenom prostredí klientov plníme tieto ciele:

  1. Predchádzanie sociálne patologickým javom ako je drobná kriminalita, vandalizmus, nezamestnanosť, zneužívanie návykových látok.
  2. Rozvíjať schopnosti konštruktívne a kvalitne využívať svoj voľný čas.

Hlavné ciele chceme naplniť prostredníctvom nižšie uvedených čiastkových cieľov:

  1. Rozvoj tých vlastností osobnosti, ktoré sú nevyhnutné k začleneniu sa do spoločnosti – ako je sebavedomie, adekvátne sebahodnotenie, komunikačné zručnosti, schopnosť spolupracovať, rozhodovať sa, niesť zodpovednosť, samostatne pracovať.
  2. Rozvoj pracovných zručností, ktoré sú potrebné pre uplatnenie sa na trhu práce. Zručnosti nevyhnutné pre nájdenie si práce (aktívne hľadanie práce, reagovanie na ponuku, písanie životopisu, motivačného listu, pracovný pohovor…), ale tiež zručnosti, ktoré si vyžaduje samotný výkon zamestnania (pravidelnosť, dlhodobá spolupráca, orientácia na cieľ, schopnosť systematicky pracovať).
  3. Intenzívne budovanie sociálno-poradenského vzťahu s klientom na individuálnej úrovni.

Zvyšovať úroveň schopností kvalitne a štruktúrovane (aktivity s vyšším prahom) využívať svoj voľný čas.

Identifikačné údaje:

Trvanie projektu: 1.1.2013 – 31.12.2013

Schválená dotácia: 18 000 €

Hlavný donor: Bratislavský samosprávny kraj

44299965 //-->