V rámci projektu OZ Mládež ulice „Ako pracujete s mládežou a ľuďmi bez domova na Islande?“ sme dostali príležitosť nahliadnuť na prácu s deťmi a mládežou na Islande, konkrétne v Akureyri a Reykjaviku.

Projekt bol podporený sumou 9.553,00 EUR z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu „Ako pracujete s mládežou a ľuďmi bez domova na Islande?“ je výmena poznatkov, technológií, skúseností, know-how a osvedčených postupov medzi subjektmi v Slovenskej republike a subjektmi v donorských štátoch a medzinárodnými organizáciami.“

Dva dni z nášho pobytu sme strávili v Akureyri, malom meste (17 000 obyvateľov) na severe ostrova obklopenom nádhernými, ešte zasneženými kopcami a malým jazerom na kraji mesta. Návštevy nám sprostredkovala Linda Björk Pálsdóttir z organizácie Félagsmiðstöðvar Akureyri (Mládež Akureyri). Je to organizácia, ktorá má na starosti organizovanie a plánovanie  voľnočasovej a preventívnej práce s deťmi, ktorá je financovaná z rozpočtu lokálnej vlády. V Akureyri sme mali možnosť navštíviť komunitné, voľnočasové centrum Rosenborg, sociálny podnik Fjölsmiđjal a pobytové zariadenie pre dievčatá s „ťažkými životnými skúsenosťami“ Laugaland neďaleko mesta.

Rosenborg: „komunitné a voľnočasové centrum“, Akureyri

Rosenborg komunitné centrum, ktoré je priestorom pre organizovanie voľnočasových, vzdelávacích a  preventívnych aktivít pre deti, mládež ale aj dospelých. Cieľom je prostredníctvom týchto aktivít posilniť osobný rozvoj jednotlivca a zapojiť deti, mládež i dospelých do života komunity. Vo filozofii centra je centrálny predpoklad, že účasť v rôznych voľnočasových aktivitách zlepšuje kvalitu života a sebadôveru jedinca a tieto skúsenosti ho môžu inšpirovať  k ďalšiemu štúdiu, podporiť zručnosti pre zamestnanie a podporiť osobný rozvoj. Dôraz je kladený na prevenciu a podporu participácie, rovnako detí ako aj dospelých, na rozhodovaniach o „živote“ komunity.

V Rosenborgu sú priestory, v ktorých sa organizujú rôznorodé voľnočasové aktivity pre deti a mládež podľa potrieb a predstáv detí (nahrávacie štúdio, biliard, priestor pre divadlo a projekcie, výtvarné dielne, „obývačka“ pre diskusie a skupinové aktivity a ď.). Rovnako sú tam priestory, ktoré využívajú aj iné organizácie alebo skupiny dospelých (stolárske dielne, ateliéry, hrnčiarska a krajčírska dielňa a ď.). Činnosti a aktivity sú realizované prostredníctvom programov ako je napr. „Youth house“ (pre mládež od 15 r.) a „Youth club“ (pre deti do 15 r. ), „Youth council“ (program rozvoja a podpory občianskej participácie detí a mládeže), „LGBT club“ podporný program pre LGBT deti a mládež, ale tiež podporný sociálny program pre obete domáceho násilia. Všetky programy a projekty majú svoje činnosti plánované v spolupráci s ich užívateľmi a niektoré z nich majú aj svoje pravidelné aktivity aj v školách a zapájajú sa do nich aj rodičia.  V priestoroch Rosenbergu sídli aj  Interkultúrna organizácia Alþjóðastofa, ktorá ponúka integračné a vzdelávacie  aktivity pre prisťahovalcov a cudzincov.

Fjölsmiđjal alebo sociálny podnik,  Akureyri

Fjölsmiđjal je názov organizácie, ktorá funguje ako „sociálny podnik“. Prevádzkuje pre obyvateľov otvorenú jedáleň, obchod s použitým tovarom, umývačku áut, dielňu na recykláciu elektroniky, výrobu papierových obalov na darčeky. Zisk z prevádzkovania týchto služieb ide priamo na financovanie „menej profitových“ aktivít, zabezpečenie priestorov pre prevádzky a platy pre zamestnancov. Podnik zamestnáva mládež a mladých ľudí, ktorí mali „ťažší pracovný štart“ alebo nedostatočné zručnosti uplatniť sa na voľnom pracovnom trhu.

Terapeutické a resocializačné centrum Laugaland, pri Akureyri

Laugaland je terapeutické a resocializačné pobytové zariadenie pre dievčatá, kde určitý čas (najmenej pol roka) žijú, navštevujú školu a absolvujú terapeutický program. Je určené pre dievčatá s rizikovou sociálnou skúsenosťou, ťažkými životnými podmienkami (niektoré mali za sebou skúseností s návykovými látkami, iné žili v rizikových rodinách a pod. ) a slabými sociálnymi zručnosťami. V rámci “pobytu” navštevujú školu alebo chodia do práce (boli tam dievčatá cca od 15 do 25 ), majú k dispozícii priestory pre športové a voľnočasové aktivity a tiež absolvujú terapeutický program. Terapeuticky sa pracuje aj s rodinami dievčat.  Hlavnými nástrojmi zmeny a nového štartu je korektívna emocionálna skúsenosť, sociálna podpora a sebareflexia („snažíme sa, aby im v spomienkach zostala pozitívna, akceptujúca skúsenosť“- slová terapeuta a vedúceho zariadenia).

V ďalšom článku by sme Vás radi zoznámili s organizáciami, ktoré sme navštívili v hlavnom meste Islandu. Už čoskoro.