Sieťovanie je podstatným prvkom pre efektívnu prácu a hľadanie spôsobov ako čo najlepšie svoju prácu robiť je jedným z našich hlavných cieľov. Spolupráca s ďalšími inštitúciami je veľmi dôležitá pre riešenie situácie rodiny, ktorá je v ohrození. Vzájomnou spoluprácou a hľadaním riešení vieme rodine efektívne pomôcť a zabezpečiť včasné riešenie kritických situácií v živote mladého človeka. Preto sme sa rozhodli spájať so školami, ktoré hrajú významnú rolu v živote dieťaťa a mladého človeka. Vďaka takýmto spoluprácam vieme nielen participovať na riešení situácie konkrétnej rodiny, ale vieme tiež efektívne zacieliť preventívne aktivity na potreby konkrétnych tried a žiakov, no takisto vzdelávať učiteľov v témach, ktoré mladí ľudia stále viac prinášajú.

V čom nám aj našim klientom sieťovanie najviac pomáha? Vďaka spolupráci nemusí rodič chodiť do školy, ale k nám, závisí, čo má bližšie a čo je preňho praktickejšie. Výhodou je, že často môžeme my prísť za klientmi, kľudne aj k nim domov. Veľakrát sa stáva, že si strany nevedia porozumieť, nastáva chyba komunikácie a je takmer nemožné dohodnúť sa na spoločnom stanovisku, či pláne čo ďalej. V takomto prípade vieme nestranne pomôcť s dohodami, rodičovi môžeme sprostredkovať informácie zo školy bez toho, aby sa dostal do kontaktu so školou, pokiaľ to nechce.

No toto všetko sa nemusí týkať len školy. Klientom často pomáhame vybaviť potrebné dokumenty na úradoch, či komunikovať s oddeleniami mestskej časti. Všetko spomenuté by bolo omnoho ťažšie bez vzájomnej spolupráce, ktorú sa snažíme stále viac rozvíjať a sme vďační, že do toho rôzne inštitúcie idú s nami

Ďakujeme projektu Efektívna podpora mladých ľudí a rodín v kríze v rámci terénnej a klubovej sociálnej práce, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Riadiaci orgán pre OPĽZ zodpovedný za realizáciu príslušného balíka pomoci: esf.gov.sk.