Ester Kövérová pôsobí od roku 2011 v organizácii Mládež ulice ako pracovníčka s mládežou a neskôr koordinátorka programov. Vyštudovala pedagogiku a filozofiu, má PhD. zo školskej pedagogiky a za sebou 3 ročný sebapoznávací výcvik v skupinových formách korektívnej, poradenskej, reedukačnej a socioterapeutickej práce s mládežou. Okrem práce s rizikovou mládežou medzi ktorú patrí aj mládež ohrozená radikalizáciou a extrémizmom, sa tiež venuje skúmaniu procesov, ktoré prispievajú k týmto fenoménom medzi mladými. V rokoch 1019 – 2021 pôsobila ako evaluátorka vrámci projektu Exit Europe.