Efektívna podpora mladých ľudí a rodín v kríze v rámci terénnej a klubovej sociálnej práce

Mládež ulice od 1.4.2022 do 30.11.2023 realizuje projekt Efektívna podpora mladých ľudí a rodín v kríze v rámci terénnej a klubovej sociálnej práce.
Hlavný cieľ: Podporiť deti, mladých ľudí a rodiny v ohrození pri riešení náročných živ. situácií spôsobených dôsledkami pandémie Covid-19 v ich prirodzenom prostredí
Špecifické ciele:
1. Vytvorenie odborného postupu spolupráce  inštitúcií soc. pomoci (soc. oddelenia, SPODaSK a pod.) s organizáciami TSP či nízkoprahových programov
2. Realizácia programu “Včasnej sociálnej teen/rodinnej intervencie” priamo v rodinách s cieľom predchádzať výchovným opatrenia a jeho overenie
Ciele projektu sú plne v súlade s OP ĽĽZ- Identifikovať a overiť inovatívne návrhy nástrojov s cieľom nájsť ďalšie riešenia, ktoré budú smerovať k  začleneniu osôb ohrozených chudobou a/alebo sociálnym vylúčením do spoločnosti, k napĺňaniu ich potrieb a zvyšovaniu kvality ich života.a plne nadväzuje na špecifický cieľ 8.1.1.
Hlavná aktivita: Podpora inovácie nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a/alebo sociálnym vylúčením.
Miesto realizácie projektu: BSK
Projekt napĺňa ukazovatele:
P0966 Počet zamestnancov poskytujúcich sociálne alebo asis. služby: 5
P0274 Počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vyk. služieb sociálneho začlenenia: 100
Kompletné znenie zmluvy je dostupné v Centrálnom registri zmlúv.
Viac informácií o Európskom sociálnom fonde nájdete esf.gov.sk. Projekt je podporený cez Operačný program Ľudské zdroje, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.