V dňoch 25. a 26. januára 2018 sme sa v rámci Mládeže ulice zúčastnili na medzinárodnom workshope v Budapešti. Workshop bol organizovaný pod záštitou Partners Hungary Foundation a spoluorganizátorom bola mimovládna organizácia PDCS – organizácia poskytujúca  profesionálne vzdelávacie a facilitačné služby, konzultácie a poradenstvo v oblasti riešenia konfliktov, viac informácií nájdete na https://pdcs.sk/sk/o-nas.html.

Hlavnou náplňou workshopu Segregated Education of Roma Children – What can be done (v doslovnom preklade Segregované vzdelávanie rómskych detí – Čo môžeme urobiť) bola výmena dobrých praxí a osvedčených postupov v práci s Rómami. Na workshope sa zúčastnilo viac ako 20 ľudí pracujúcich v organizáciách s praxou v práci s Rómami a ľudia pracujúci na školách, kde prevládajú žiaci z málo podnetného prostredia, žiaci rómskeho pôvodu. 6 ľudí bolo z Bulharska, 5 slovenských účastníkov (PDCS, Mládež ulice a ETP Slovensko), 5 z Maďarska, 3 z Českej republiky a 2 účastníci z Rumunska.

Mládež ulice sme reprezentovali s príbehom obyvateľov z niekdajšieho Modrého domu v Petržalke na Čapajevovej ulici. Sociálna ubytovňa Modrý dom predstavovala sociálne vylúčenú komunitu uprostred jedného zo sídlisk v Bratislave. Počas 10 rokov sme sa systematicky venovali zvyšovaniu kvality života obyvateľov v Modrom dome a po jeho zbúraní (keď mesto odpredalo Modrý dom súkromnému majiteľovi a ten ho následne zbúral) sme sa s rodinami presunuli do ich nových bydlísk a naďalej ich sprevádzame životom formou terénnej služby.

Z workshopu vzišla novovznikajúca online platforma organizácií ENND „Manifest“, ktorá má dve časti. Prvá z nich je interná časť, kde si organizácie môžu vymieňať skúsenosti, metódy, ktoré pri práci používajú. Druhá časť slúži na podporu siete a jej členov voči širokej verejnosti, kde bude uverejnený aj Manifest – dokument, ktorý je možno použiť na oslovovanie potencionálnych členov platformy ENND alebo aj voči komunikácii so širokou verejnosťou a oboznamovať ich tak s realitou segregovaného vzdelávania rómskych detí.

Petra Slováková, Mládež ulice

Podpora, sprevádzanie a rozvoj rodín

P.S: pokiaľ by ste sa radi prečítali aj na iné pohľady na to, ako vzdelávanie pomáha deťom z vylúčených lokalít zaradiť sa do spoločnosti -> mrknite na článok s Jolanou a Štefanom Nátherovcami