Vilnius nie je len hlavným mestom Litvy, plný krásnych barokových  budov či dlhým historickým centrom. Je to aj mesto, ktoré v dňoch 9 – 12.9.2013 hostilo predstaviteľov a predstaviteľky z 28 členských krajín Európskej únie (v počte viac ako 250 ľudí) na EU Youth Conference and the meeting of the Directors General for Youth Affairs.

Aj Slovensko na tejto konferencií malo svoje zastúpenie a to okrem iného aj prostredníctvom Asociácie nízkoprahových programov pre deti a mládež a občianskeho združenia Mládež ulice.

Konferencia sa zaoberala témou priorít politiky mládeže zamerané na sociálne začlenenie mladých ľudí. V rámci nej sa politici a mladí ľudia prostredníctvom štruktúrovaného dialógu snažili dohodnúť na odporúčaniach pre postupy sociálneho začlenovania mladých ľudí s dôrazom na tých, ktorí nie sú zahrnutí do procesu vzdelávania, odbornej prípravy alebo sú nezamestnaní (NEETs).

Podujatie prebiehalo pod záštitou prezidentky Litvy – pani Dalie Grybauskaité, ktorá svojim príhovorom podporila myšlienky konferencie a spoločne s pani ministerkou práce Algimantou Pabedinskiené pokladajú tému zamestnanosti, vzdelávania a zapájania mladých za prioritu mládežníckych politík. Otvárací ceremoniál ďalej pokračoval aj príhovormi ďalších podporovateľov a zaujímavých hostí. Spomeniem napríklad pána Massimilliana Macherini, ktorý zastupoval EuroFound a priniesol nám priniesol prehľad o tom ako to v Európe vyzerá so situáciou mladých ľudí, ktorí nie sú zapojení do procesu vzdelávania, odbornej prípravy alebo sú nezamestnaní (NEETs) alebo tiež sociálnu pracovníčku Kristinu Mačiulyté, ktorá hovorila o priamej práci s mladými v Litve stretávajúcimi sa s podobnými problémami.

EU Youth Conference počas troch dní prebiehala formou siedmich workshopov zaoberajúce sa konkrétnymi témami, v rámci ktorých bolo potrebné priniesť tri konečné závery. Témy workshopov sa týkali prispôsobenia edukácie potrebám mladých s prihliadnutím na trh práce, informovania a vedenia mladých ľudí počas prechodu na trh práce, facilitovania prechodu zo školského prostredia na trh práce, zlepšenia trhu práce pre mladých ľudí, podpory autonómie mladých ľudí, zlepšenia role mládežníckych organizácií a tiež rozvíjania medzisektorovej kooperácie. Práca vo workshopoch prebiehala pomocou štruktúrovaného dialógu a dôraz sa kládol na to, aby boli vypočuté hlasy mladých ľudí.

Zúčastnila som sa a bola som pridelená do workshopu č. 2, ktorý pojednával o téme informovania a vedenia mladých ľudí v procese prechodu zo školského prostredia na pracovný trh. Práca v skupine bola veľmi otvorená, účastníci v nej diskutovali, porovnávali situáciu, akú majú u seba doma, vo svojej krajine. Vytvorený bol aj priestor v tzv. Opinion boulevard, kde všetky skupiny svoje doterajšie závery vystavili a dali priestor účastníkom z iných skupín, aby im ich okomentovali, skritizovali, dali rady či nápady. Na základe týchto odporúčaní sa potom z piatich záverov mali vytvoriť tri, tak aby obsiahly všetko podstatné.

Závery vo všetkých workshopoch mali reagovať na ozajstné potreby mladých ľudí tak, aby následne mali efektívny dopad na ich praktický život. Na konferencií, ktorá prebehla v Írsku sa vytvoril obsiahly dokument, z ktorého sme museli vychádzať pri tvorbe našich záverov. Tie následne budú odprezentované na konferencií v Grécku v roku 2014 tak, aby následne mohol vzniknúť oficiálny dokument, ktorý môže ovplyvniť mládežnícke politiky na európskej úrovni.

Uvidíme, či sa to podarí.

Mgr. Karina Andrášiková

Mládež ulice

Viac informácií nájdete na:

http://europa.eu/youth/news/eu-youth-conference-vilnius_en

https://www.facebook.com/sprendimus.priimame.kartu