Diskutovali sme o možnostiach práce s mládežou v ohrození radikalizácie

Posledná z diskusií v rámci projektu Most má vždy dva konce prebehla v druhej polovici augusta 2015. Po rozhovoroch s ľuďmi zo športového prostredia, akademickej sféry a mladých ľuďoch nás zaujímal názor pracovníkov s mládežou. Pýtali sme sa na ich pohľady a možnosti práce s mládežou v ohrození radikalizácie názorov, postojov a správania.

Zo stretnutia vzišlo viacero podnetov, ktoré budú súčasťou pripravovanej metodológie – akého si základného tábora v tejto oblasti. Veríme, že bude podnetom pre ďalšie organizácie a iniciatívy venovať sa téme a cieľovým skupinám mladých, ktorí hľadajú svoju istotu (a identitu) v nie vždy “správnych vodách”.

WP_20150824_008

Projekt Most má vždy dva konce bol podporený sumou 29 450 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Most má vždy dva konce je Posilnenie zraniteľných skupín.