Bratislava (31.08.2015, tlačová správa)

V týchto dňoch ukončuje občianske združenie Mládež ulice projekt Most má vždy dva konce. Cieľom projektu bola analýza možností pôsobenia terénnych sociálnych pracovníkov v prostredí so zvýšenou mierou rizika ohrozením mladých ľudí radikalizáciou názorov, postojov a správania.

Zámerom organizácie bolo vytvoriť, v prenesenom zmysle slova, akýsi záchytný tábor pre systematickú prácu s cieľovou skupinou mládeže, ktorá hľadá svoju istotu a identitu vo vzoroch ľudí hlásajúcich radikálne orientované myšlienky na riešenie spoločenských otázok. Počas jedného roka mapovali situáciu na futbalových štadiónoch, taktiež tzv. „pochodoch“ a vo virtuálnom priestore – na internetových fórach a diskusiách.

V rámci zberu informácií sme taktiež navštívili organizácie v zahraničí, ktoré sa tomuto typu práce venujú dlhé roky. Inšpiráciami a skúsenosťami sa s nimi podelili kolegovia pôsobiaci v nemeckom 1. FC Union Berlín, v rakúsku sme sa stretli zo zástupcami iniciatívy Pro Supporters a Streetwork Wien.

Vďaka týmto aktivitám, ako i množstvu odborných diskusií a samozrejme pôsobeniu v teréne bude možné pripraviť prvú metodológiu pre organizácie pracujúce s mládežou. V rámci nej sa dozvedia viac o zistenej východiskovej situácii, nájdu v nej základný prehľad dôležitých princípov a pravidiel, ako i tipy na aktivity v téme radikalizácie cieľových skupín.

Projekt Most má vždy dva konce bol podporený sumou 29 450 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Most má vždy dva konce je Posilnenie zraniteľných skupín.

Publikácia k stiahnutiu: Základy sociálnej práce s mládežou ohrozenou radikalizmom